Product Specialist

Poland, Warsaw

de fr es ru tr it pt zh ja

Main responsibilities:

 • Dealing with support requests and queries from customers and Roche staff (engineers, sales representatives) via phone or e-mail.
 • Ensuring technical support/ configuration/ installation/ troubleshooting for analytical instruments or systems which are supplied by Roche using phone and remote connection.
 • Taking over technical activities on customer sites, supporting field service, application specialists and sales representatives.
 • Designing and conducting training courses for customers and Roche employees.
 • Being responsible for information and knowledge transfer, support for product updates and new launches as well as quality monitoring.
 • Taking care of proper documentation of all activities in the CRM (Customer Relationship Management) system.
 • Cooperating with colleagues from the international team and taking responsibility in the implementation of individual projects and goals.

This role requires:

 • Polish language mandatory
 • Good English communication skills - necessary for training courses abroad/ documentation/ team cooperation (B1 Common European Framework of reference).
 • Higher professional education or university degree, preferred in biomedical/ electronics or related field (precision mechanics, etc.).
 • Several years of job or education experience in the medical, technical environment by working in customer service incl. training, in sales/marketing or in a laboratory would be an advantage.
 • Problem solving skills / methodological search for errors.
 • Being focused on providing excellent service to our customers, demonstrating strong listening and communication skills by phone when engaging with people, and being comfortable as part of a team.
 • Team spirit, intercultural cooperation.
 • Knowledge in usage of business software (e.g. MS Office), knowledge in usage of documentation tools (CRM).
 • Willingness to permanently learn and ability to work under pressure.
 • Very good organization skills, with a desire to complete tasks ensuring you always deliver on your promises.
 • A self-starter who takes pride in his achievements but equally can overcome set-backs quickly looking for the positive in every situation.
 • Driving license B.

We offer:

 • An interesting working environment in a dynamic, international team in Warsaw
 • A competitive salary and transparent remuneration system
 • Systematic education and career opportunities
 • Company group life insurance
 • A sport benefits system for employees
 • Private medical coverage
 • The background of a successful Swiss-origin company

Who you are

You’re someone who wants to influence his own development. You’re looking for a company where you have the opportunity to pursue your interests across functions and geographies. Where a job title is not considered the final definition of who you are, but the starting point. You are a person who takes initiative courageously and creatively. You are open to new ideas and challenge conventional paradigms.

Ideally you come from a similar working background (medical, chemistry, biology or related), where handling problems and dealing with queries from the healthcare area is familiar to you.

You are somebody who is passionate about helping people and providing a good service and works well within an international team environment.

The next step is yours. To apply today send your CV, till 30.09.2019

We reserve the right to answer only selected offers.

Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowieckiej 8. 00-728 Warszawa, danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) w związku z procesem rekrutacji pracowników”.

Kandydat powinien wskazać dodatkowo, iż:

„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”,

jeżeli chce, aby jego aplikacja była brana pod uwagę także w kolejnych naborach pracowników.

Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Lub

„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”,

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Boborwieckiej 8, 00-728 Warszawa (dalej Spółka).

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: polska.diagnostics@roche.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:

 • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem klikając przycisk Aplikuj/Aplikuj. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.

Odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Panu/Pani prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana. 
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych