Product Specialist (RMS)

Poland, Masovian, Warsaw

de fr es ru tr it pt zh ja

Who We Are
At Roche, 92,000 people across 150 countries are pushing back the frontiers of healthcare. Working together, we’ve become one of the world’s leading research-focused healthcare groups. Our success is built on innovation, curiosity and diversity.
We provide the industry’s broadest range of diagnostics and monitoring products & services, spanning all sectors of the market: from small hand held devices used directly by patients or healthcare professionals, to large diagnostic instruments found in hospital laboratories.
For our Regional Customer Support Center we are looking for Product Specialist to join our team. 
 

Product Specialist (Russian Language)

Workplace: Roche Diagnostics Office, Regional Customer Support Center in Warsaw

Main responsibilities:

 • Dealing with support requests and queries received from customers and staff by phone or email that arise prior to and after system placement for IVD (In vitro diagnostics).
 • Support configuration /application installation/ troubleshooting for analytical instruments or systems which are supplied by Roche using phone and remote connection.
 • Activities on a customer site, support of Application Specialists, Field Service and Sales Representatives.
 • Conducting and Design of Customer and Staff Training
 • Proper documentation of all activities in the CRM (Customer Relationship Management) system.
 • Cooperation with colleagues from the international team and responsibility in the implementation of individual projects and goals.

This role requires:

 • Perfect Russian language (obligatory)
 • University degree, preferred medical or related.
 • Basic IT skills (MS Windows, MS Office)
 • Work experience with diagnostics instruments and in a medical laboratory is of advantage.
 • English communication skills - necessary for abroad trainings/ documentation/ team cooperation-B1 Common European Framework of Reference
 • Focused on providing an excellent service to our customers, demonstrating strong listening and communication skills by phone when engaging with people, and be comfortable as part of a team, ability to work under time pressure.
 • Very good organization skills, with a desire to complete tasks ensuring you always deliver on your promises.
 • Driving license B.
 • Perfect/native Polish, Lithuanian, Latvian, Czech, Slovak or Latvian language would be an advantage

Who you are

You’re someone who wants to influence his own development. You’re looking for a company where you have the opportunity to pursue your interests across functions and geographies.

Where a job title is not considered the final definition of who you are, but the starting point.

Ideally you come from a similar working background (medical or related), where handling problems and dealing with queries from the healthcare area is familiar to you.

You are somebody who is passionate about helping people and providing a good service and works well within an international team environment.

We reserve the right to answer only selected offers.

Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowieckiej 8. 00-728 Warszawa, danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) w związku z procesem rekrutacji pracowników”.

Kandydat powinien wskazać dodatkowo, iż:

„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”,

jeżeli chce, aby jego aplikacja była brana pod uwagę także w kolejnych naborach pracowników.

Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Lub

„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”,

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Boborwieckiej 8, 00-728 Warszawa (dalej Spółka).

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: polska.diagnostics@roche.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:

 • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem klikając przycisk Aplikuj/Aplikuj. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.

Odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Panu/Pani prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana. 
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Roche is an equal opportunity employer.

Customer Support, Customer Support > Technical & Application Support