Product Specialist - hemofilie

Czechia, Czech Republic

de fr es ru tr it pt zh ja

Product Specialist pracuje tak, aby byly splněny či překročeny všechny obchodní cíle všech svěřených přípravků ve všech svěřených geografických oblastech.

Product Specialist pracuje v těsné spolupráci s ostatními zaměstnanci Roche. Společně pracují s cílem zajistit léčbu a naději nemocným a jejich rodinám. Spolupracují s odborníky v dané oblasti a hledají inovativní řešení.

Product Specialist podporuje cíle a úkoly svěřených přípravků, buduje a rozvíjí vztahy s lékaři, lékárníky, sestrami a dalšími zákazníky.

Svou prací zajišťuje předání přesných, úplných a vyvážených informací o svěřených přípravcích a jejich přiměřenou propagaci.

Stejně jako všichni zaměstnanci Roche, Product Specialist plně odpovídá za to, že jedná v rámci platných zákonů, nařízení a interních směrnic.

Zodpovědnosti pozice

Hlavní úkoly a odpovědnost:

1.      Udržovat a posilovat dobré jméno společnosti Roche

2.      Pracovat v týmovém duchu, samostatně, svědomitě, zodpovědně, v souladu s platnými právními předpisy a obecně platnými etickými principy. Dodržovat platné interní směrnice popisující finanční, personální, organizační a podpisové postupy. Nešířit nepodložené, zavádějící informace mezi zaměstnance firmy.

3.      Aktivně se seznamovat se strategií a taktickými aktivitami přípravku. Rozpracovat ve spolupráci se Sales Manager strategii a taktiku přípravků podle konkrétní situace své určené geografické oblasti a pracovišť; efektivitu propagačních opatření průběžně sledovat a vyhodnocovat; ve spolupráci se Sales Manager poskytovat zpětnou vazbu oddělení Portfolio Strategy a dalším oddělením Roche sro a navrhovat úpravy strategie či taktických opatření.

4.      Navštěvovat ve stanovené frekvenci zákazníky, kteří přispívají k naplňování cílů práce. Propagovat určené farmaceutické přípravky firmy Roche.

5.      Ve spolupráci se Sales Manager správně a efektivně využívat všech dostupných nástrojů k propagaci určených produktů tak, aby bylo dosaženo stanovených prodejních cílů.

6.      V rámci stanovené strategie přípravku, v souladu s principy Symphony,  podle dohody a pokynů Sales Manager připravovat a organizovat a vést odborné semináře.

7.      Společně s členy týmu hospital KAM navrhovat individuální obchodní podmínky pro strategické zákazníky. Po schválení cenové strategie se podílet na její realizaci.

8.      Aktivně spolupracovat s ostatními členy prodejního týmu a ostatních oddělení Roche, otevřeně komunikovat a aktivně se účastnit pracovních porad a akcí pořádaných firmou.

9.      Vytvářet a průběžně aktualizovat databázi zákazníků (CRM). Dle potřeby, podle dohody a pokynů Sales Manager připravovat podklady pro hodnocení prodejů v jednotlivých regionech a u jednotlivých zákazníků, podklady pro přípravu regionálních prodejních a nákladových taktických aktivit. Předkládat v určených intervalech a struktuře zprávy o své činnosti a dění ve svěřené geografické oblasti.

10.   Plnit podmínky plynoucí ze zák. 378/2007 Sb. o léčivech při manipulaci s reklamními vzorky léčivých přípravků.

11.   Trvale zdokonalovat a prohlubovat své odborné znalosti o propagovaných produktech a produktech konkurenčních, jakož i o medicínské oblasti, v niž je přípravek uplatňován.

12.   Podle dohody se Sales Manager a Strategic Sales Director plnit plán osobního vzdělávání a rozvoje.

Kvalifikace

Obecné dovednosti

Min. vzdělání: Vysokoškolské

Praxe: 2-3 roky

Řidičský průkaz: B

Jazyk:

 Čeština/Slovenština

 Angličtina

 Jiný:

Odborné znalosti

·        Předchozí zkušenosti z farmaceutického prostředí

·        Excelentní komunikační, prezentační, prodejní a vyjednávací dovednosti

·        Orientace v systému financování zdravotní péče

·        Výhodou je orientace v prodeji do odborných center

·        Schopnost přizpůsobit se změnám, objemu práce, prioritám

·        Mobilita, znalost regionu

·        Znalost MS office, Google prostředí