China

  • Suzhou (Dia)

    Roche Diagnostics (Suzhou) Limited
    16/F, Genway Building, No. 188, Wang Dun Road,
    Suzhou Industrial Park 215028